முன்னுரை 

 

அஸ்மா உல் ஹுஸ்னா வை அறிந்து கொள்வதன் முக்கியத்துவம் 1

அஸ்மா உல் ஹுஸ்னா வை அறிந்து கொள்வதன் முக்கியத்துவம் 2

அல்லாஹ் 
அர்ரப்       
அர்ரஹ்மான் 
அல் அசிஸ்  

ஆர் ரஜ்ஜாக் , அல் ஜப்பார்

 

அல் காலிக் - பாரி, அல் முசவ்விர், அல் பித்ர்

அல் வஹ்ஹாப் , அர் ராக்கிப்

 

ஆர் ரபீக், அல் முஹூய், அல் முமித்

 

அல் ஹதீ

 

அல் ஃபத்தாஹ் 

 

அல் முஜிப் 

 

அல் வகில்

 

அல் முயிஸ் , அல் முஜில்

 

அஸ்ஸலாம் 

 

அல் பைத்

அஷ் ஷாபி, அஸ் ஸ த்தார்

 

அஸ் ஸமீ

 

அல் பஷீர்

அல் ஹகம்

 

அல் ஹகிம்

 

அல் கய்யும்

அல் லாஹிர், அல் பதின்

 

அல் அவ்வல், அல் ஆஹிர்

 

அல் கனிய், அல் முஃஹ்னி 

வஸிஹ் 

 

அல் ஜாமீஹ், அல் பற்  

அஸ் ஷகூர்  

Topics